วิธีถือศีล 8 ง่ายๆที่บ้าน ถือศีลยุคโควิด

 

วิธีถือศีล 8 อยู่ที่บ้านง่ายๆ

สำหรับท่านที่กลัวโควิดแต่อยากถือศีล 8 

 

ให้ทุกท่าน เตรียมจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส พร้อมที่จะรับศีล  จากนั้นให้กล่าวอารธนาศีล 8 ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือหน้าหิ้งพระ  แล้วกล่าวตามนี้ 

 

คำอาราธนาอุโบสถศีล (แบบพร้อมกันหลายคน)

มะยังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามะ
ตะติยัม มะยังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามะ

 

 

คำอาราธนาอุโบสถศีล (แบบกล่าวถือคนเดียว)

 

อะหังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามิ
ตะติยัม อะหังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามิ

 

คำอาราธนาศีล 8 

ท่านกำลังกล่าวคำอารธนาศีล 8 มาอยู่กับตัวต่อหน้าพระพุทธเจ้า กรุณาอย่าล้อเล่น หัวเราะ ขบขัน ให้ตั้งใจจริงตั้งจิตตั้งมั่นกล่าวศีล และปฏิบัติตาม 

ข้อ 1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า)

ข้อ 2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากลักขโมย ฉ้อของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ ผู้อื่นลักและฉ้อ)

ข้อ 3. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากอสัทธรรม กรรมอันเป็นข้าศึกแก่ พรหมจรรย์)

ข้อ 4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากพูดเท็จ คำไม่เป็นจริง และคำล่อลวง อำพรางผู้อื่น)

ข้อ 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มกินสุรา และ เมรัยเครื่องดองของทำใจให้คลั่งไคล้ต่าง ๆ)

ข้อ 6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 (ข้าพเจ้า สมาทานซึ่งสิกขาบท คือเว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล)

ข้อ 7. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากดู ฟัง ฟ้อนรำ ขับร้องและประโคม เครื่องดนตรีต่าง ๆ และดูการเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล และทัดทรงตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับและดอกไม้ของหอม เครื่องทาเครื่องย้อม ผัดผิดให้งามต่าง ๆ )

ข้อ 8. อุจจาสะยะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากนั่งนอนเหนือเตียง ตั่ง มีเท้าสูงเกินประมาณ และที่นั่ง ที่นอนอันสูงใหญ่ ภายในใส่นุ่นและสำสี อาสนะ อันวิจิตรไปด้วยลวดลายงามด้วยเงินทองต่าง ๆ)

 

เมื่อจบสิกขาบทดังกล่าวแล้ว

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (๓ ครั้ง)

 


 

อุโบสถศีล คืออะไร?

คำว่า อุโบสถ แปลว่า อยู่จำ  

 

อุโบสถศีล คือ การรักษาศีล ๘ ข้อ ในวันพระ เราจะเรียกกว่า อุโบสถศีล การรักษาศีลอุโบสถนี้เป็นวันที่เราจะต้อง อยู่ดำรงตนเยี่ยงพระคือบำเพ็ญเนกขัมมะ ศีลแปดที่รักษากันในวันพระ จึงเรียกว่า อุโบสถศีล เช่น ผู้ครองเรือนทั่วไปไม่สะดวกถือศีล ๘ ได้ทุกวัน ก็จะหาโอกาสมา ถือศีลกันเฉพาะวันพระ  

ศีลแปดอุโบสถศีล เป็นศีลจัดชุดคือต้องรักษาทั้งแปดข้อ ขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าขาดทั้งแปดข้อ และเมื่อรับศีลแล้วต้องรักษาจนกว่าจะถึงเช้าของวันรุ่งขึ้น เวลาที่นับว่าเช้าคือเมื่อเห็นลายมือตนเองในยามรุ่ง จึงจะถือว่าสมบูรณ์ ศีลแปดเป็นศีลของผู้นำ คนที่รักษาศีลแปดได้จะมีอานิสงส์มีบารมีพิเศษที่สามารถเป็นผู้นำผู้คนได้ มีบารมีนำพาหมู่คณะของตนได้

 

ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจึงต้องสำรวมระวัง เป็นพิเศษ

 


 

Share :